รู้จัก ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (พรีไบโอติก)

รู้จัก ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (พรีไบโอติก)

เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่เปลี่ยนไปค่านิยมที่คนทั่วไปเลือกบริโภคอาหารสําเร็จรูปตามห้างสรรพสินค้ามีมากขึ้นหรือการเลือกรับประทานอาหารเพื่อความอร่อยมากกว่าการคํานึงถึงคุณภาพของอาหารที่ได้รับประกอบกับพฤติกรรมการโภคผักและผลไม้ที่ลดน้อยลงซึ่งเป็นผลมาจากการดํารงชีวิตที่เร่งรีบทําให้ผู้บริโภคไม่สามารถรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการได้อย่างเดิมจึงส่งผลใหปัจจุบันผู้บริโภคมีปัญหาสุขภาพและโรคเรื้อรังต่างๆเพิ่มมากขึ้นเช่นปัญหาสุขภาพที่เกิดจากระบบย่อยและการดูดซึมอาหารที่ผิดปกติโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งต่างๆโดยเฉพาะมะเร็งลําไส้ใหญ่

ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ fructo-oligosaccharides หรือ FOS

เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่มี คุณประโยชน์ต่อร่างมนุษย์ ที่มีคุณสมบัติพิเศษเป็นใยอาหาร พรีไบโอติก (Prebiotic) ที่สามารถเป็น อาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีในลําไส้ของมนุษย์ได้ ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพหลายประการ เช่น ทําให้อุจจาระ อ่อนนุ่ม ช่วยเพิ่มมวลอุจจาระและเพิ่มความถี่ในการขับถ่าย จึงช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งลําไส้ ช่วยลด ปริมาณแบคทีเรียชนิดไม่ดีที่ก่อให้เกิดโรค ช่วยควบคุมน้ําหนัก ให้พลังงานต่ำ ช่วยควบคุมระดับน้ําตาล ไขมันในเลือดได้ ตลอดจนเพิ่มการดูดซึมแคลเซียม เพิ่มภูมิต้านทาน ให้ร่างกายโดยเฉพาะกับเด็กเล็ก

ผู้เรียบเรียง บริษัท มาเธอร์ แอนด์ ดอเทอร์ จํากัด
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณหมอสินดี จําเริญนุสิต Life and Family ASTVManager