โสมกับการป้องกันโรคอัลไซเมอร์

โสมกับการป้องกันโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ เป็นภาวะสมองเสื่อม ชนิดหนึ่ง ที่สามารถพบได้บ่อย เนื่องมาจากการเสื่อมของเซลล์สมอง ผู้ป่วยจะไม่สามารถแยกถูกผิด การทำงานของกล้ามเนื้อเสื่อมไป รวมทั้งไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ตลอดจนมีปัญหาด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร ในระยะยาวอาจเกิดการสูญเสียความจำทั้งหมดไป และมีแนวโน้มในการพบมีผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั่วโลก เนื่องมาจากประชากรส่วนใหญ่มีอายุที่ยืนยาวขึ้นโดยจะพบมากในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในปัจจุบันโรคอัลไซเมอร์ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้ แต่จากการวิเคราะห์พบว่า อาจเกิดได้จากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองเป็นระยะเวลานานๆ อันได้แก่ พันธุกรรม พฤติกรรมการดำเนินชีวิต ตลอดจนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

อาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์

อาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่พบและสามารถสังเกตได้ง่าย คือ อาการความจำเสื่อม หลงๆลืมๆ โดยเรื่องเหล่านั้นจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การลืมทานข้าว ทานยา  การลืมปิดน้ำไฟ ลืมผู้คนที่มาพบปะ รวมไปถึงการพูดซ้ำๆ ย้ำคิดย้ำทำ พูดและถามวนไปวนมา เพราะไม่สามารถจำสิ่งที่พูดไป หรือสิ่งที่ได้ยินได้ เกิดปัญหาในการพูดและการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทักษะที่เคยมีต่างๆจะลดลงและสูญหายไป จึงทำให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดง่าย และเกิดความเครียดซึ่งเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้โรคนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น

โสมกับการป้องกันโรคอัลไซเมอร์

เป็นสมุนไพรที่ปลอดภัยและได้รับการยอมรับมานานอย่างแพร่หลาย จากการวิจัยพบว่า สารซาโปนินส์ จากโสมมีประสิทธิภาพเป็นสมุนไพรคลายเครียดตามธรรมชาติ ช่วยปรับสมดุลเคมีและกระตุ้นการทำงานของสมอง เพราะความเครียดต่างๆ หากสะสมเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้การทำงานของสมองแปรปรวนและเกิดการทำลายเนื้อสมองได้ในที่สุด และเนื่องจากสรรพคุณนี้เองโสมจึงสามารถช่วยป้องกันโรคสมาธิสั้นได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ การดูแล ความเห็นอกเห็นใจ และความเข้าใจ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วยโรคนี้

ผู้เขียนและเรียบเรียง: บริษัท มาเธอร์ แอนด์ ดอเทอร์ จำกัด
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Siamhealth